Saturday, February 9, 2019

Patriots Day 141 on the Hebrew calendar #141 #811 #888 #EasterNisan on the Hebrew calendar is the 1st month of the ecclesiastical year and the 7th month of the civil year.
In the Torah it is called the month of the Aviv.

"Patriots Day" = 888 (English Sumerian)
"Donald J Trump" = 888 (English Sumerian)

Pesach / פסח
Passover (Hebrew: פֶּסַח Pesach) commemorates the story of the Exodus, in which the ancient Israelites were freed from slavery in Egypt.
"פסח" = 148 (Hebrew Gematria)
"Donald J Trump" = 148 (English Ordinal)
"Pesach" = 25 (Full Reduction)
"Trump" = 25 (Full Reduction)

ט׳ באב" = 14 (Hebrew Reduction)= TishaBav
דוד" = 14 (Hebrew Reduction)= David
אִי סֶדֵר" = 14 (Hebrew Reduction)= Chaos
אָהוּב" = 14 (Hebrew Reduction)= Valentine
אקדח" = 14 (Hebrew Reduction)= Gunman

811 is the 141st prime number
"one hundred and forty one" = 322 (Reverse Ordinal)
"Military industrial complex" = 322 (English Ordinal)
811 is the 223rd day of the year...
"The Synagogue of Satan" = 223 (English Ordinal)
"Friday The Thirteenth" = 223 (English Ordinal)
"Skull And Cross Bones" = 223 (English Ordinal)
"Electromagnetic Pulse" = 223 (English Ordinal)
"Architects of Society" = 223 (English Ordinal)
"global currency reset" = 223 (English Ordinal)

"ISIS terrorism" = 722 (Jewish)
"gas explosion" = 722 (Jewish)
"unexpected" = 722 (Jewish)

Revelation 14:1 Hebrew Bible
וארא והנה שה עמד על הר ציון ועמו מאת אלף וארבעים וארבעה אלפים הנשאים שם אביו כתוב על מצחותם׃

Revelation 14:1 Aramaic NT: Peshitta
ܘܚܙܝܬ ܘܗܐ ܐܡܪܐ ܩܐܡ ܥܠ ܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ ܘܥܡܗ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝܢ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܫܡܗ ܘܫܡܐ ܕܐܒܘܗܝ ܟܬܝܒ ܥܠ ܒܝܬ ܥܝܢܝܗܘܢ ܀

Ta'anit Bechorot / תענית בכורות
"Ta'anit Bechorot" = 227 (Reverse Ordinal)
"תענית בכורות" = 43 (Hebrew Reduction) 14th prime
"Fast of the first born" = 823 (Jewish)
Revelation 8:2 (Tishabav)
"And I saw the seven angels which stood before God; and to them were given seven trumpets" = 823 (Jewish Ordinal)

No comments:

Post a Comment